Procedura wezwania

Procedura odpowiedzi na wezwanie

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinny dokonać następujących czynności:

  1. złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem zapisu, nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania jest to 22 listopada 2019 roku) włącznie oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania jest to 22 listopada 2019 roku) włącznie (formularze dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży są dostępne w bankach i biurach maklerskich),
  2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje (tylko w sytuacji, gdy mBank nie jest brokerem przechowującym Akcje akcjonariusza) z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania jest to 22 listopada 2019 roku) włącznie,
  3. w jednym z PUM–ów, wymienionym TUTAJ (z zastrzeżeniem, że klienci, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych będą mogli złożyć zapis wyłącznie w siedzibie mBanku (Senatorska 18, Departament Sprzedaży Instytucjonalnej (II piętro), numery telefonów: (+48) (22) 697 47 13, (+48) (22) 697 47 59, e-mail: middle.office@mbank.pl; godziny otwarcia: 9.00 – 17:00):
  • złożyć wyżej wymienione świadectwo depozytowe (jeśli była konieczność jego wystawienia), opiewające na zablokowane Akcje,

Uwaga: klient posiadający rachunek w banku powierniczym, który samodzielnie złoży zlecenie sprzedaży brokerowi pośredniczącemu dla niego w transakcji, powinien wraz ze świadectwem depozytowym okazać kopię ww. zlecenia pracownikowi w Departamencie Sprzedaży Instytucjonalnej mBanku przyjmującemu zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu

  • dokonać zapisu na sprzedaż Akcji (formularz zapisu jest dostępny w bankach i biurach maklerskich).