Dokumenty dot. wezwania

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki ERGIS SA w drodze przymusowego wykupu („przymusowy wykup”) wraz z informacją na temat przymusowego wykupu – komunikat

1. TREŚĆ ŻĄDANIA, ZE WSKAZANIEM JEGO PODSTAWY PRAWNEJ

W wyniku rozliczenia w dniu 22 listopada 2019 r. transakcji nabycia akcji spółki pod firmą ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057820, REGON 150175921 i NIP 5730003999 („Spółka”) w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 1 października 2019 r. przez spółkę Finergis Investments Limited, z siedzibą w Nikozji (Cypr), adres: 16 Kyriakou Matsi, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082 Nikozja, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Energii, Handlu i Gospodarki Republiki Cypru w Nikozji pod numerem HE 155563 („Finergis”) oraz przez Pana Marka Górskiego, zamieszkałego w Warszawie („Marek Górski”) (zwani dalej łącznie „Żądającymi Sprzedaży”), działających łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z dnia 1 października 2019 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy („Porozumienie”), Żądający Sprzedaży stali się łącznie właścicielami 34.961.092 akcji Spółki, stanowiących 92,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 34.961.092 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 2.828.849 akcji Spółki, stanowiących 7,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.828.849 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia, Żądający Sprzedaży niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki w łącznej liczbie 2.828.849 akcji Spółki („Wykupywane Akcje”) („Żądanie”).

2. IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY

Żądającymi Sprzedaży są niżej wymienione podmioty:

Firma: Finergis Investments Limited

Siedziba: Nikozja, Cypr

Adres: Kyriakou Matsi 16, Eagle House, Floor 10,

Ayioi Omologites, 1082, Nikozja

Imię i nazwisko: Marek Górski

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Adres: ul. Tamka 16/1, 00-349 Warszawa

3. IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES PODMIOTU WYKUPUJĄCEGO

Firma: Finergis Investments Limited

Siedziba: Nikozja, Cypr

Adres: Kyriakou Matsi 16, Eagle House, Floor 10,

Ayioi Omologites, 1082, Nikozja

4. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEFONU, FAKSU ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Pełny ekran

Firma: mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Telefon: +48 22 697 47 10
Faks: +48 22 697 48 20
Adres poczty elektronicznej: kontakt@mdm.pl
5. OZNACZENIE AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM ORAZ ICH LICZBY I RODZAJU, ZE WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU, WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I ŁĄCZNEJ LICZBY JEJ AKCJI

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie Wykupywane Akcje, tj. 2.828.849 (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wykupywane Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN: PLEUFLM00017.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 37.789.941 (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.

6. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI

Wykupywane Akcje uprawniają łącznie ich posiadaczy do wykonywania 7,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 2.828.849 (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcjom.

7. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW – JEŻELI AKCJE MAJĄ BYĆ NABYTE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT

Podmiotem nabywającym Wykupywane Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Finergis.

8. CENA WYKUPU, OKREŚLONA ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYCH UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU – JEŻELI AKCJE OBJĘTE PRZYMUSOWYM WYKUPEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU

Cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 3,88 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) („Cena Wykupu”).

Wykupywane Akcje objęte Przymusowym Wykupem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

9. CENA USTALONA ZGODNIE Z ART. 79 UST. 1-3 USTAWY, OD KTÓREJ NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA WYKUPU, OKREŚLONA ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYCH UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU – JEŻELI AKCJE OBJĘTE PRZYMUSOWYM WYKUPEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY

Cena Wykupu, wskazana w pkt 8 powyżej, nie jest niższa od ceny minimalnej określonej przepisami prawa i w szczególności spełnia warunki określone w art. 79 ust. 1-3 Ustawy w związku z art. 82 ust. 2 oraz ust 2a Ustawy.

Przekroczenie przez Żądających Sprzedaży 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 22 listopada 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, ogłoszonego przez Żądających Sprzedaży w dniu 1 października 2019 r., w związku z czym Cena Wykupu określona w Punkcie 8 Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a Ustawy i jest nie niższa niż cena proponowana w wyżej wskazanym wezwaniu, czyli 3,88 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień przekazania Żądania zaokrąglona w górę do pełnych groszy wynosi 3,25 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia pięć groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień przekazania Żądania zaokrąglona w górę do pełnych groszy wynosi 2,99 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

Najwyższa cena, jaką Żądający Sprzedaży lub podmioty od nich zależne zapłaciły za akcje Spółki w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przekazania Żądania, wynosi 3,88 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję.

Żądający Sprzedaży lub podmioty od nich zależne nie nabywały akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania Żądania.

Żądający Sprzedaży nie posiadają podmiotów wobec nich dominujących.

Podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, pozostają wszyscy Żądający Sprzedaży, a więc Finergis oraz Marek Górski. Żądający Sprzedaży nie są stronami żadnego innego porozumienia dotyczącego Spółki.

Wykupywane Akcje objęte Przymusowym Wykupem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

10. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCĄ JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ SAMODZIELNIE POSIADA ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY

Żądający Sprzedaży aktualnie posiadają łącznie i samodzielnie 34.961.092 (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) Akcji, uprawniających do wykonywania 34.961.092 (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 92,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żądający Sprzedaży są wspólnie stronami Porozumienia.

11. WSKAZANIE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY LUB WOBEC NIEGO DOMINUJĄCYCH ORAZ PODMIOTÓW BĘDĄCYCH STRONAMI ZAWARTEGO Z NIM POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY, ORAZ RODZAJU POWIĄZAŃ MIĘDZY TYMI PODMIOTAMI A ŻĄDAJĄCYM SPRZEDAŻY – JEŻELI ŻĄDAJĄCY OSIĄGNĄŁ WSPÓLNIE Z TYMI PODMIOTAMI LICZBĘ GŁOSÓW Z AKCJI UPRAWNIAJĄCĄ DO PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Finergis osiągnął liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu w wyniku uzyskania w dniu 22 listopada 2019 r. statusu podmiotu dominującego wobec Spółki oraz w związku z zawartym Porozumieniem z Markiem Górskim.

Podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, pozostają wszyscy Żądający Sprzedaży, a więc Finergis oraz Marek Górski.

Żądający Sprzedaży nie są stronami żadnego innego porozumienia dotyczącego Spółki.

Żądający Sprzedaży osiągnęli liczbę głosów uprawniającą do żądania Przymusowego Wykupu, o której mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy, bez udziału podmiotów od nich zależnych. Żądający Sprzedaży nie posiadają podmiotów wobec nich dominujących.

12. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ POSIADA KAŻDY Z PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 11

Podmioty wskazane w pkt 11 Żądania obecnie posiadają:

­ Finergis – 32.462.652 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) Akcji, uprawniających do wykonywania 32.462.652 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 85,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 85,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

­ Marek Górski – 2.498.440 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) Akcji, uprawniających do wykonywania 2.498.440 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 6,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

13. DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRZYMUSOWEGO WYKUPU

13 grudnia 2019 roku

14. DZIEŃ WYKUPU

18 grudnia 2019 roku

15. POUCZENIE, ŻE WŁAŚCICIELE AKCJI ZDEMATERIALIZOWANYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (TJ. DZ.U. Z 2018 R. POZ. 2286 ZE ZM.) ZOSTANĄ POZBAWIENI SWOICH PRAW Z AKCJI POPRZEZ ZAPISANIE, W DNIU WYKUPU, AKCJI PODLEGAJĄCYCH PRZYMUSOWEMU WYKUPOWI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYKUPUJĄCEGO.

Akcjonariusze Mniejszościowi powinni być świadomi, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.) zostaną pozbawieni swoich praw z Wykupywanych Akcji poprzez zapisanie ich, w dniu wykupu wskazanym w pkt 14 powyżej (tj. 18 grudnia 2019 roku), na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży w zamian za zapłatę Ceny Wykupu.

16. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM PRZEZ ICH WŁAŚCICIELI, WRAZ Z POUCZENIEM, IŻ MOGĄ ONI ZOSTAĆ POZBAWIENI SWOICH PRAW Z AKCJI POPRZEZ UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTU AKCJI W TRYBIE OKREŚLONYM W § 8 ROZPORZĄDZENIA – W PRZYPADKU AKCJI MAJĄCYCH FORMĘ DOKUMENTU

Wykupywane Akcje są akcjami zdematerializowanymi, dlatego niniejszy punkt nie znajduje do nich zastosowania.

17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY ZA NABYWANE AKCJE

Zapłata Ceny Wykupu za Wykupywane Akcje nastąpi w dniu wykupu wskazanym w pkt. 14 powyżej (tj. 18 grudnia 2019 roku) poprzez przelanie kwoty równej iloczynowi liczby Wykupywanych Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego i Ceny Wykupu za jedną Wykupywaną Akcję wskazanej w pkt 8 powyżej (tj. 3,88 zł) na rachunek inwestycyjny Akcjonariusza Mniejszościowego, na którym zdeponowane były Wykupywane Akcje. Realizacja płatności nastąpi zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie regulacjami KDPW.

18. WZMIANKA O ZŁOŻENIU W PODMIOCIE POŚREDNICZĄCYM UWIERZYTELNIONYCH KOPII ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH LUB DOKUMENTÓW AKCJI ALBO ZAŚWIADCZEŃ WYDANYCH NA DOWÓD ZŁOŻENIA AKCJI U NOTARIUSZA, W BANKU LUB FIRMIE INWESTYCYJNEJ, POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE LICZBY GŁOSÓW Z AKCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Żądający Sprzedaży dostarczyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych potwierdzających, że posiadają oni łącznie ponad 90% akcji w Spółce, uprawniających do ponad 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskazana wyżej liczba głosów z akcji Spółki posiadanych przez Żądających Sprzedaży uprawnia Żądających Sprzedaży do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy.

Żądający Sprzedaży oświadczają, iż nie upłynął trzymiesięczny termin od dnia osiągnięcia przez nich progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce, co uprawnia Żądających Sprzedaży do zgłoszenia Żądania zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy.

19. WZMIANKA O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 82 UST. 4 USTAWY, NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ DO KOŃCA DNIA ZAPŁATY CENY WYKUPU, ZE WSKAZANIEM CZY ZAPŁATA NASTĄPI Z WYKORZYSTANIEM TEGO ZABEZPIECZENIA ZGODNIE Z § 6 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA

Zgodnie z art. 82 ust. 4 Ustawy, Finergis ustanowił zabezpieczenie w formie oświadczenia mBank S.A., w którym mBank S.A. zobowiązuje się do bezwarunkowej wypłaty udzielonego Finergis kredytu w wysokości równej wartości Wykupywanych Akcji liczonej po Cenie Wykupu określonej w pkt. 8 powyżej (tj. 3,88 zł) na okres przypadający do dnia zapłaty Ceny Wykupu (tj. 18 grudnia 2019 roku). Zapłata Ceny Wykupu nastąpi ze środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie.

Podpisy osób działających w imieniu Żądających Sprzedaży: Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:
Paweł Kaczorowski – Pełnomocnik Finergis Michał Marczak – Pełnomocnik
Marek Górski Bartosz Kędzia – Pełnomocnik

Informacja o zawarciu transakcji w ramach wezwania na Ergis S.A.- komunikat

Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 roku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZISZCZENIA SIĘ WARUNKU ZASTRZEŻONEGO W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ERGIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 1 października 2019 roku przez spółkę Finergis Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz przez Pana Marka Górskiego, zamieszkałego w Warszawie („Wzywający 2”) (zwani dalej łącznie „Wzywającymi”), działających łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z dnia 1 października 2019 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) w związku z planowanym nabyciem przez Nabywającego akcji Spółki, zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 24 października 2019 roku oraz 13 listopada 2019 roku („Wezwanie”), zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia oraz w związku z pkt. 24 Wezwania, Wzywający niniejszym informują, że do 19 listopada 2019 r. (włącznie), który to termin jest nie dłuższy niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, ziścił się warunek zastrzeżony w treści pkt 24 Wezwania we wskazanym tam terminie tj. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 19 listopada 2019 roku uchwałę, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki.

W rezultacie transakcje nabycia Akcji Spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną zawarte nie później niż w dniu 22 listopada 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przypada na dzień 22 listopada 2019 r..

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

 

W imieniu Wzywającego 1:

 

_________________

Imię i nazwisko: Paweł Kaczorowski

Stanowisko: Pełnomocnik

 

 

Wzywający 2:

 

_________________

Marek Górski

 

 

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ERGIS SA z siedzibą w Warszawie

KOMUNIKAT O ZMIANIE TEKSTU WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ERGIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 1 października 2019 roku przez spółkę Finergis Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz przez Pana Marka Górskiego, zamieszkałego w Warszawie („Wzywający 2”) (zwani dalej łącznie „Wzywającymi”), działających łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z dnia 1 października 2019 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) w związku z planowanym nabyciem przez Nabywającego akcji spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia, Nabywający informuje o zmianie ceny, po której będą nabywane akcje Spółki objęte Wezwaniem, z 3,00 zł (słownie: trzy złote) na 3,88 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję Spółki, w związku z czym pkt 9 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 3,88 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na WZ Spółki.”

W związku z podwyższeniem Ceny Akcji odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, stanowi oświadczenie mBank S.A., w którym mBank S.A. zobowiązuje się do bezwarunkowej wypłaty udzielonego Nabywającemu kredytu w wysokości niezbędnej do sfinansowania nabycia przez Nabywającego Akcji w ramach Wezwania. Wartość zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% łącznej wartości Akcji do nabycia w ramach Wezwania.

Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W imieniu Wzywającego 1:

_________________

Imię i nazwisko: Paweł Kaczorowski

Stanowisko: Pełnomocnik

Wzywający 2:

_________________

Marek Górski

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

_________________

Imię i nazwisko: Michał Popiołek

Stanowisko: Prokurent

_________________

Imię i nazwisko: Michał Marczak

Stanowisko: Pełnomocnik

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE TEKSTU WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ERGIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 1 października 2019 roku przez spółkę Finergis Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz przez Pana Marka Górskiego, zamieszkałego w Warszawie („Wzywający 2”) (zwani dalej łącznie „Wzywającymi”), działających łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z dnia 1 października 2019 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) w związku z planowanym nabyciem przez Nabywającego akcji spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

W związku z zamknięciem przez mBank S.A. Punktów Usług Maklerskich w Gdańsku i Bielsku-Białej, działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia, Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący informują o zmianie treści pkt 19 Wezwania, w związku z czym pkt 19 Wezwania przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego („PUM”) w godzinach ich otwarcia lub w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego.

Lp. Miejscowość Adres Telefon Godziny pracy
1 Białystok ul. Świętojańska15 (85) 732 51 10 pon-pt 8:30-16:30
2 Bydgoszcz ul. Grodzka 17 (52) 584 31 51 pon-pt 8:30-16:30
3 Gdynia ul. Śląska 47 (58) 621 79 21 pon-pt 8:30-16:30
4 Katowice al. Roździeńskiego 1a (32) 200 64 85 pon-pt 8:30-16:30
5 Kraków ul. Augustiańska 15 (12) 618 45 84 pon-pt 8:30-16:30
6 Lublin ul. Spokojna 2 (81) 532 21 13 pon-pt 8:30-16:30
7 Łódź ul. Kilińskiego 74 (42) 271 87 42 pon-pt 8:30-16:30
8 Poznań ul. Roosevelta 22 (61) 856 86 36 pon-pt 8:30-17:00
9 Rzeszów ul. Sokoła 6 (17) 850 38 09 pon-pt 8:30-16:30
10 Szczecin ul. Zbożowa 4 (91) 488 39 82 pon-pt 8:30-16:30
11 Warszawa ul. Wspólna 47/49 (22) 697 49 00 pon-pt 8:00-18:00
12 Wrocław Pl. Jana Pawła II 8 (71) 370 08 41 pon-pt 8:30-17:00

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji:

mBank S.A., Warszawa, ul. Senatorska 18 (II piętro)
numer telefonu: (+48) (22) 697 47 13,
godziny otwarcia: 9.00 – 17:00”

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W imieniu Wzywającego 1:

_________________

Imię i nazwisko: Marek Sikona

Stanowisko: Pełnomocnik

 

Wzywający 2:

_________________

Marek Górski

 

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

 

_________________

Imię i nazwisko: Maksymilian Skolik

Stanowisko: Pełnomocnik

 

_________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik

 

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez spółkę Finergis Investments Limited, z siedzibą w Nikozji (Cypr), adres: 16 Kyriakou Matsi, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082 Nikozja, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Energii, Handlu i Gospodarki Republiki Cypru w Nikozji pod numerem HE 155563 („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz przez Pana Marka Górskiego, zamieszkałego w Warszawie („Wzywający 2”) (zwani dalej łącznie „Wzywającymi”), działających łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z dnia 1 października 2019 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) w związku z planowanym nabyciem przez Nabywającego akcji spółki Ergis S.A. („Spółka”), wskazanej poniżej, zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe, na okaziciela, zdematerializowane, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLEUFLM00017, uprawniające do 20.083.783 (słownie: dwudziestu milionów osiemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ Spółki”) (tj. każda akcja uprawnia do jednego głosu), o wartości nominalnej 0,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda (zwanych łącznie i każda z osobna jako „Akcje”, „Akcje Spółki”) wyemitowane przez spółkę pod firmą Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057820, REGON 150175921 i NIP 5730003999, które to Akcje stanowią 53,15% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki oraz 53,15% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

 1. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wzywający 1, Nabywający:

Firma:                                         Finergis Investments Limited

Siedziba:                                     Nikozja, Cypr

Adres wzywającego:                Kyriakou Matsi 16, Eagle House, Floor 10,

Ayioi Omologites, 1082, Nikozja

 

Wzywający 2:

Imię i nazwisko:                        Marek Górski

Miejsce zamieszkania:            Warszawa

Adres do doręczeń:                   ul. Tamka 16/6

00-349 Warszawa

 

 1. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający 1. Akcje nie zostaną nabyte przez żaden inny pomiot w ramach Wezwania.

Informacje dotyczące podmiotu nabywającego Akcje są przedstawione w punkcie 2 powyżej.

 1. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma:                          mBank S.A.

Siedziba:                     Warszawa

Adres:                          ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska

Telefon:                       +48 22 697 47 10

Faks:                            +48 22 697 48 20

E-mail:                         kontakt@mdm.pl

Forma prawna:          spółka akcyjna prawa polskiego

Nr rejestru:                  KRS 0000025237

Wskazany powyżej podmiot jest zwany dalej „Podmiotem Pośredniczącym”.

 1. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) Akcji, uprawniających do wykonywania 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) głosów na WZ Spółki, co stanowi 53,15% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 53,15% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający zamierza osiągnąć 35.291.501 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 35.291.501 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) Akcji, co stanowi 93,39% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki oraz 93,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wszystkie Akcje, które Wzywający 1 zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi, uprawniającymi do 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) głosów na WZ Spółki.

 1. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający zamierza osiągnąć 35.291.501 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) głosów WZ Spółki, którym odpowiada 35.291.501 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) Akcji, co stanowi 93,39% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki oraz 93,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie jako strony Porozumienia 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów na WZ Spółki, którym odpowiada 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) Akcji , co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

 1. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Wzywający 1 jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje na podstawie Wezwania. Wzywający 2 nie zamierza nabywać Akcji na podstawie Wezwania.

 1. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 3,00 zł (trzy złote) za jedną Akcję („Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na WZ Spółki.

 1. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji zaproponowana w Wezwaniu, wskazana w pkt 9, nie jest niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 79 ust. Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, Cena Akcji zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami Spółki na GPW w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) oraz nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami Spółki na GPW w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi 2,60 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy).

W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania Wzywający 2:

 • wskutek kilku transakcji przeprowadzonych 18 lutego 2019 roku łącznie nabył 300.000 sztuk akcji Spółki, a najwyższa z cen za nabyte akcje wyniosła 2,50 zł za jedną akcję;
 • wskutek kilku transakcji przeprowadzonych 20 maja 2019 r. łącznie nabył 863.524 sztuk akcji Spółki w cenie 3,00 zł za każdą nabytą akcję.

Wzywający 1, podmioty zależne od Wzywającego 1, podmioty dominujące wobec Wzywającego 1 oraz podmioty zależne od Wzywającego 2, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, nie nabywały akcji Spółki (bezpośrednio lub pośrednio).

Wzywający 1 nie posiada podmiotów zależnych ani podmiotów dominujących. Wzywający 2 nie posiada podmiotów dominujących.

Cena Akcji zaproponowana w Wezwaniu, wskazana w pkt 9 nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania, Wzywający, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 1. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

 

 • Data ogłoszenia Wezwania: 1 października 2019 r.
 • Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 21 października 2019 r.
 • Data zakończenia przyjmowania zapisów: 19 listopada 2019 r.
 • Przewidywana data zawarcia transakcji na GPW: 22 listopada 2019 r.
 • Przewidywana data rozliczenia transakcji: 22 listopada 2019 r.

Wzywający nie przewidują skrócenia terminu przyjmowania zapisów, chyba że osiągnięty zostanie cel Wezwania przed upływem okresu przyjmowania zapisów, tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki objętych niniejszym Wezwaniem, tj. na 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) Akcje uprawniające do 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy na WZ Spółki. Jeżeli Wzywający postanowią skrócić termin przyjmowania zapisów, podadzą ten zamiar do publicznej wiadomości w terminie przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, nie później niż na 7 (siedmiu) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów tj. zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 2 w zw. z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia.

Wzywający nie przewidują wydłużenia terminu przyjmowania zapisów.

 1. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający 1 nie posiada podmiotu dominującego.

Wzywający 2, jako osoba fizyczna, nie posiada podmiotu dominującego.

 1. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający 1, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 11 powyżej.

 1. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiadają łącznie 17.706.158 (słownie: siedemnaście milionów siedemset sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) Akcji, uprawniających do wykonywania 17.706.158 (słownie: siedemnaście milionów siedemset sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów na WZ Spółki, co stanowi 46,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 46,85% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, w tym:

 • Wzywający 1 posiada 15.207.718 (słownie: piętnaście milionów dwieście siedem tysięcy siedemset osiemnaście) Akcji, uprawniających do wykonywania 15.207.718 (słownie: piętnaście milionów dwieście siedem tysięcy siedemset osiemnaście) głosów na WZ Spółki, co stanowi 40,24% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 40,24% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, oraz
 • Wzywający 2 posiada 2.498.440 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) Akcji, uprawniających do wykonywania 2.498.440 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) głosów na WZ Spółki, co stanowi 6,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 6,61% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.

Wzywający są wspólnie stronami Porozumienia. Wzywający nie posiadają podmiotów dominujących. Wzywający 1 nie posiada podmiotów zależnych. Podmioty zależne od Wzywającego 2 nie posiadają i nie zamierzają nabywać żadnych Akcji.

 1. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają łącznie jako strony Porozumienia osiągnąć 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów na WZ Spółki, którym odpowiada 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) Akcji, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wzywający nie posiadają podmiotów dominujących. Wzywający 1 nie posiada podmiotów zależnych. Podmioty zależne od Wzywającego 2 nie posiadają i nie zamierzają nabywać żadnych Akcji.

 1. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający 1, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 13 powyżej.

 1. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest wyłącznie Wzywający 1, który po przeprowadzeniu Wezwania zamierza osiągnąć 35.291.501 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) głosów na WZ Spółki, którym odpowiada 35.291.501 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) Akcji, co stanowi 93,39% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki oraz 93,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Nabywający nie posiada podmiotów dominujących i podmiotów zależnych.

 1. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Podmiotem nabywającym akcje jest wyłącznie Wzywający 1 – Finergis Investments Limited.

Nabywający oraz Wzywający 2 są wspólnie stronami Porozumienia.

 1. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego („PUM”) w godzinach ich otwarcia lub w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego.

Lp. Miejscowość Adres Telefon Godziny pracy
1 Białystok ul. Świętojańska15 (85)732 51 10 pon-pt 8:30-16:30
2 Bielsko-Biała Pl. Wolności 7 (33)813 93 50 pon-pt 8:30-16:30
3 Bydgoszcz ul. Grodzka 17 (52)584 31 51 pon-pt 8:30-16:30
4 Gdańsk ul. Jana z Kolna 11 (58)346 24 25 pon-pt 8:30-16:30
5 Gdynia ul. Śląska 47 (58)621 79 21 pon-pt 8:30-16:30
6 Katowice al. Roździeńskiego 1a (32)200 64 85 pon-pt 8:30-16:30
7 Kraków ul. Augustiańska 15 (12)618 45 84 pon-pt 8:30-16:30
8 Lublin ul. Spokojna 2 (81)532 21 13 pon-pt 8:30-16:30
9 Łódź ul. Kilińskiego 74 (42)271 87 42 pon-pt 8:30-16:30
10 Poznań ul. Roosevelta 22 (61)856 86 36 pon-pt 8:30-17:00
11 Rzeszów ul. Sokoła 6 (17)850 38 09 pon-pt 8:30-16:30
12 Szczecin ul. Zbożowa 4 (91)488 39 82 pon-pt 8:30-16:30
13 Warszawa ul. Wspólna 47/49 (22)697 49 00 pon-pt 8:00-18:00
14 Wrocław Pl. Jana Pawła II 8 (71)370 08 41 pon-pt 8:30-17:00

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji:

mBank S.A., Warszawa, ul. Senatorska 18 (II piętro)
numer telefonu: (+48) (22) 697 47 13,
godziny otwarcia: 9.00 – 17:00.

 1. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania nie będą nabywane Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie będzie miała miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zawarcia.

 1. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

 1. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający nie są podmiotami dominującymi, ani zależnymi wobec Spółki.

 1. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający 1 występuje również jako podmiot nabywający Akcje (Nabywający). Informacje zamieszczono w pkt. 21.

 1. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadczają, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień, w szczególności realizacja Wezwania nie wymaga uprzedniego uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 1. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki. Warunek powinien się ziścić w terminie do 19 listopada 2019 r. (włącznie), który to termin jest nie dłuższy niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania. Wzywający 1 nie przewiduje nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.

W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, Wzywający w wykonaniu uchwały doprowadzą do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

 1. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności Spółki po przeprowadzeniu Wezwania. Zamiarem Wzywających jest osiągnięcie do 100% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, odpowiadające 100% Akcji Spółki oraz wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Ostateczna liczba Akcji, które zostaną nabyte przez Wzywającego 1 będzie zależeć od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Wzywający uzyskają prawo do przynajmniej 90% lub innej wymaganej obowiązującymi przepisami ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, Wzywający rozpoczną proces przymusowego wykupu akcji Spółki należących do innych akcjonariuszy na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej.

 1. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający 1 występuje również jako Nabywający. Informacje zamieszczono w pkt. 25.

 1. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, stanowi oświadczenie mBank S.A., w którym mBank S.A. zobowiązuje się do bezwarunkowej wypłaty udzielonego Nabywającemu kredytu w wysokości niezbędnej do sfinansowania nabycia przez Nabywającego Akcji w ramach Wezwania. Wartość zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% łącznej wartości Akcji do nabycia w ramach Wezwania. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało złożone do Komisji Nadzoru Finansowego.

 1. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Działanie w porozumieniu i ustalenia dotyczące przymusowego wykupu oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku

Przed ogłoszeniem Wezwania, w dniu 1 października 2019 r. Wzywający zawarli pisemne Porozumienie dotyczące wspólnego nabywania Akcji, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, strony Porozumienia wskazały Nabywającego (w którym pan Marek Górski jest pośrednio jednym z dwóch większościowych wspólników), jako podmiot wykonujący obowiązki stron Porozumienia.

Kredyt udzielony Nabywającemu

mBank zobowiązał się do udzielenia Nabywającemu kredytu w celu finansowania nabycia Akcji w Wezwaniu. Kredyt będzie zabezpieczony m.in. zastawem na posiadanych obecnie i w przyszłości przez Wzywającego 1 akcjach Spółki. Umowa kredytu zawiera inne standardowe warunki dla tego typu transakcji.

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie, w tym ewentualne aktualizacje i zmiany informacji zawartych w Wezwaniu, będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Akcje nabywane przez Nabywającego w ramach Wezwania nie mogą być przedmiotem zastawu lub nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

Wszelkie terminy i koszty związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisania się na sprzedaż akcji w Wezwaniu, np. z wydaniem świadectw depozytowych, ustanowieniem blokady akcji, są określane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz, chcąc zapisać się na sprzedaż akcji zgodnie z Wezwaniem, powinien wziąć pod uwagę wyżej wymienione terminy i związane z tym koszty.

Nabywający, Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż akcji w Wezwaniu, ani nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wypłaty żadnych odszkodowań z tytułu niedojścia Wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w ramach Wezwania będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów

Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów, będą przyjmowane zapisy na sprzedaż akcji przez osoby odpowiadające na Wezwanie.

Akcjonariusze Spółki mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinni:

1)   złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego;

2)   uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego („Świadectwo”); oraz

3)   złożyć w PUM oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w PUM Podmiotu Pośredniczącego.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na sprzedaż akcji, które zostaną doręczone przed rozpoczęciem terminu lub po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w Wezwaniu, jak również zapisów złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.

Zapisy mogą być dokonywane wyłącznie przez prawnego właściciela akcji, ustawowego przedstawiciela lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej oraz poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Podpisując formularz zapisu, osoba składająca zapis składa oświadczenie woli i przyjmuje warunki wskazane w Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, wzory dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim z siedzibą na terytorium Polski, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom z siedzibą na terytorium Polski, które prowadzą rachunki papierów wartościowych i są członkami KDPW, oraz będą dostępne w PUM, o których mowa w punkcie 18, w terminie przyjmowania zapisów.

W ramach niniejszego Wezwania zostaną zaakceptowane jedynie te zapisy, które będą zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego, dla których prowadzi on rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje, nie są zobowiązani do dostarczenia świadectw depozytowych w celu złożenia zapisu na sprzedaż akcji. Akcje posiadane przez takich klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na podstawie instrukcji blokady akcji zgodnie z powyższą procedurą.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada akcje oraz czy akcje te zostały zablokowane.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady akcji lub braku potwierdzenia wystawienia świadectwa depozytowego, akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Transakcje zostaną przeprowadzone jedynie w stosunku do tych akcji, na których sprzedaż złożono zapisy zgodnie z powyższymi warunkami.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w ramach odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Usług Maklerskich, wskazanych w punkcie 18 powyżej.

Opłaty i prowizje

Podmiot Pośredniczący nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od podmiotów składających zapis na sprzedaż akcji z tytułu zapisu na sprzedaż akcji lub pobrania wyciągu z rejestru. Jednakże banki lub domy maklerskie (w tym Podmiot Pośredniczący), w których podmioty odpowiadające na Wezwanie mają zdeponowane akcje, mogą pobierać opłaty lub prowizje za wykonywanie czynności związanych z Wezwaniem, w szczególności prowizję od zrealizowanych przez ich klientów transakcji sprzedaży Akcji, zgodnie ze standardowymi stawkami przyjętymi przez dany bank lub dom maklerski.

Właściwe prawo

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji. Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie prawa polskiego.

Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawa obcego, w szczególności ograniczeń wskazanych poniżej.

Wezwania nie stosuje się do podmiotów, których odpowiedź na Wezwanie wymaga sporządzenia dokumentu ofertowego, dokonania rejestracji lub podjęcia innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

W imieniu Wzywającego 1:

 

_________________

Imię i nazwisko: Paweł Kaczorowski

Stanowisko: Pełnomocnik

 

Wzywający 2:

 

_________________

Marek Górski

 

 

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

 

_________________

Imię i nazwisko: Michał Popiołek

Stanowisko: Prokurent

 

_________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik