RUSZAJĄ ZAPISY NA AKCJE W WEZWANIU NA ERGIS S.A.

Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji spółki ERGIS S.A. („Spółka”, „ERGIS”), które potrwają do 19 listopada br. Wezwanie zostało ogłoszone przez Finergis Investments Limited („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz Marka Górskiego („Wzywający 2”) w dniu 1 października 2019 r. Przedmiotem wezwania jest 20.083.783 akcji, reprezentujących 53,15% akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję. Oznacza to premię w wysokości 15,4% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 7,1% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie. Ustalona cena oznacza także ponad 30-procentową premię w stosunku do ceny rynkowej z dnia ogłoszenia wezwania. Zamiarem Wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW.

Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank S.A. Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października – 19 listopada 2019 r. w siedzibie oraz 14 Punktach Usług Maklerskich mBanku. Planowaną datą zawarcia transakcji na GPW oraz rozliczenia wezwania jest 22 listopada 2019 r.

 Na dzień ogłoszenia wezwania, Wzywający posiadają łącznie 17.706.158 akcji Spółki, co stanowi 46,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Po przeprowadzeniu wezwania, Nabywający zamierza wejść w posiadanie 35.291.501 akcji co stanowi 93,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wzywający zamierzają osiągnąć, jako strony zawartego 1 października br. porozumienia, łącznie 37.789.941 głosów na WZA Spółki, co stanowi 100% w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku objęcia 100% ogólnej liczby akcji Spółki (w konsekwencji nabycia akcji w ramach wezwania oraz procesu przymusowego wykupu akcji Spółki), zamiarem Wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW.

Naszym zamiarem jako Wzywających jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Podejmując decyzję o wezwaniu braliśmy pod uwagę otocznie rynkowe, sytuację Spółki oraz wyzwania w branży, takie jak pogarszający się wizerunek tworzyw sztucznych czy perspektywa osłabienia koniunktury, z którymi Ergis musi się zmierzyć. Jestem przekonany, że zmiana statusu spółki z publicznego na niepubliczny ułatwi działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnym i finansowym w Grupie ERGIS i pozwoli spółce bardziej skutecznie zmierzyć się ze stojącymi przed nią wyzwaniami. Dlatego liczymy na sukces wezwania powiedział Marek Górski, jeden z akcjonariuszy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

W ocenie Zarządu Spółki ERGIS S.A. zaproponowana w wezwaniu cena akcji odzwierciedla wartość godziwą spółki.

ERGIS S.A. jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). ERGIS jest także producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

Finergis Investments Ltd. jest największym akcjonariuszem ERGIS SA, posiadającym 40,24% akcji Spółki.

Więcej informacji o wezwaniu na stronie:

www.wezwanienaergis.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Grocka, M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 503 186 855
e-mail: paulina.grocka@mplusg.com.pl