Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona internetowa („Strona Internetowa”) i informacje na niej zawarte są wyłącznie materiałem informacyjnym Finergis Investments Limited („Finergis”) oraz Marka Górskiego, przygotowanym przez Finergis w związku wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergis S.A. („Spółka”, „Ergis”), ogłoszonym w dniu 1 października 2019 r. przez Finergis i Marka Górskiego („Wezwanie”).

Jedynym wiążącym dokumentem dotyczącym oferty nabycia akcji Spółki („Akcje”) przez Finergis i Marka Górskiego jest opublikowany dokument Wezwania.

Żadna z informacji zawartych na Stronie Internetowej nie stanowi i nie może być traktowana jako rekomendacja odnosząca się do jakichkolwiek transakcji dotyczącej papierów wartościowych, w szczególności Strona Internetowa nie stanowi rekomendacji do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Strona Internetowa ani żadne informacje oraz dane na niej zawarte nie stanowią oferty ani zaproszenia do kupna, sprzedaży lub zamiany jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy sprzedaży lub zamiany papierów wartościowych Spółki.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną dotyczącą sprzedaży Akcji w Wezwaniu powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem, dalszym posiadaniem lub nabyciem Akcji, w tym uzyskać indywidualną poradę lub rekomendację od licencjonowanych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia właściwej decyzji. Decyzja dotycząca sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją każdego z akcjonariuszy Spółki. W szczególności każdy akcjonariusz Spółki, analizując możliwą odpowiedź na Wezwanie, powinien ocenić ryzyko inwestycyjne z tym związane oraz wszelkie implikacje prawne lub podatkowe w tym zakresie.

Dane zawarte na Stronie Internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Finergis i Marek Górski uznają za wiarygodne i sprawdzone. Finergis i Marek Górski oświadczają jednak, iż nie gwarantują oraz nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych zawartych na Stronie Internetowej.

Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych na Stronie Internetowej ponosi sam użytkownik. Finergis i Marek Górski nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak pośrednich, w związku wykorzystaniem informacji zawartych na Stronie Internetowej.